1 (4)
mTasku kasutustingimused
mTasku on Moneery OÜ-le (registrikood 16356880, edaspidi Moneery) kuuluv ja
Moneery poolt pakutav nutiseadme rakendus (edaspidi mTasku).
Käesolevad mTasku kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) kehtivad
kasutajale, kes on mTasku rakenduse oma nutiseadmesse alla laadinud (edaspidi
Kasutaja). Rakendust on imalik alla laadida keskkondadest AppStore ja Google
Play Store.
Kasutustingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja, et on tutvunud
Kasutustingimustega, nendest täielikult aru saanud ning on nendega nõus.
1. mTasku kirjeldus
1.1. mTasku on nutiseadmesse alla laetav rakendus, mille kaudu on Kasutajal imalik
mTasku platvormi kasutavates ettevõtetes (edaspidi Kaupmees) ostu eest tasuda
ja/või kasutada teenuskaarte (ligipääsukaart, kliendikaart jms).
1.2. Rakenduse mTasku kasutamine toimub Moneery poolt Kasutajale antud
lihtlitsentsi alusel. Lihtlitsents on tasuta ja kehtib alates mTasku alla laadimisest
nutiseadmesse kuni mTasku sulgemiseni.
1.3. Kaupmehed, kes imaldavad kasutada mTasku funktsionaalsusi (edaspidi
mTasku teenused), annavad vastavat teavet Kasutajale oma infokanaleid kasutades,
iteks ostu sooritamise võimalusest võib teada anda makseseadme juurde
paigaldatud mTasku maksemärgis.
1.4. Kasutajal on võimalik omal valikul sisestada mTaskusse endale kuuluvaid panga-
ja/või teenuskaarte (edaspidi Kaardid), mida ta soovib mTasku kaudu kasutada.
Kaardi mTaskusse lisamisel tekkiva õigussuhte poolteks on Kaardi väljastaja (nt pank,
Kaupmees) ja Kasutaja, Moneery ei ole vastava õigussuhte pooleks.
1.5. mTasku kaudu Kaupmehe juures ostu sooritamisel salvestub Kasutaja
mTaskusse iga tehingu kohta elektrooniline signeeritud kviitung (mKviitung).
mKviitungi andmed säilivad tehingu sooritamiseks kasutatud nutiseadme mTaskus
kaks aastat alates tehingu sooritamisest.
2. mTasku kasutamise eeldused
2.1. mTasku kasutamiseks peab Kasutaja enda nutiseadmesse mTasku tarkvara alla
laadima.
2.2. Vastavalt mTasku kaudu kasutatavate teenuste sisule, võimaldab Moneery
mTaskut kasutada autentimata i autentides. Autentimisel eristatakse alljärgnevaid
autentimisviise:
2.2.1. tase 1 on autentimine e-posti või mobiilinumbri kaudu. Sel moel autendituna
saab kasutada isikustamata mTasku kaudu kättesaadavaid mTasku teenuseid;
2.2.2. tase 2 on autentimine mobiil-ID, Smart-ID i pangalingi kaudu. Sel moel
autendituna saab kasutada isikustatud mTasku teenuseid.
2.3. mTasku kaudu maksetehingu sooritamiseks on vajalik Kasutajal sisestada
makseviisi pakkuja poolt nõutud kinnitused, nt mTasku salakood, mobiil-ID või Smart-
ID PIN2, 3D Secure.
2 (4)
2.4. mTaskuga imaldatavate funktsionaalsuste toimimine sõltub Kasutaja
kasutatavast nutiseadmest, muuhulgas sellest, kas nutiseadmel on NFC-tugi ja
kaamera QR-koodide skaneerimiseks.
2.5. mTasku kasutamise eelduseks on toimiv mobiilne andmeside.
2.6. Kasutajal on imalik mTaskut kasutamiseks alla laadida korraga vaid ühte
nutiseadmesse, see tähendab, et ühte mTaskut ei saa korraga kasutada kahes või
enamas nutiseadmes.
2.7. Nutiseadmest mTasku maha laadimisel või nutiseadet vahetades peab Kasutaja
selle uuesti kasutuseletmiseks rakenduse enda nutiseadmesse uuesti alla laadima.
Moneery ei saa garanteerida, et mTasku uuesti alla laadimisel on uues mTaskus
kuvatud eelmises mTaskus sisaldunud informatsioon, sh mKviitungid.
2.8. Kasutaja on ise kohustatud võtma kasutusele meetmed, mis takistavad selleks
õigustamata isikutel ligipääsu mTaskule. Kasutaja saab oma informatsiooni kaitseks
rakendada nutiseadme ekraanilukku, kasutada nutiseadme krüpteerimist, seadistada
iga tehingu eeldusena mTaskus salakoodi sisestamise vmt.
2.9. Kui mTasku laeb alla alaealine, peab alaealisel olema seadusliku esindaja vastav
usolek. mTasku autentimata kasutamisel i tase 1 autentimisel (punkt 2.2.1)
eeldab Moneery seadusliku esindaja nõusoleku olemasolu, kuna Moneery poolse
täiendava kontrolli rakendamine ei ole istlikul viisil teostatav. mTasku autentimisel
tasemel 2 (punkt 2.2.2, isikutuvastus) on Moneery´l õigus enne teenuste kasutamise
võimaldamist iendavalt kontrollida nõusolekut, näiteks edastades alaealise poolt
idatud seaduslikule esindajale vastava kinnituse küsimine.
3. mTasku kasutamise sulgemine
3.1. Kasutajal on igal ajal õigus mTasku kasutamine lõpetada. Nutiseadmest mTasku
rakenduse kustutamine (uninstall) ei lõpeta mTasku kasutamiseks sõlmitud Kasutaja
ja Moneery vahelist lepingut (Kasutustingimused), mTasku kasutamisest tekkiva
õigussuhte saab Kasutaja lõpetada eraldi toiminguna mTasku veebilehe
www.mtasku.eei mTasku rakenduse kaudu (edaspidi mTasku sulgemine).
3.2. Juhul, kui Kasutajale on saanud teatavaks i tal on tekkinud kahtlus, et
õigustamata isik on saanud või võib saada juurdepääsu tema mTaskule, on Kasutaja
kohustatud mTasku esimesel võimalusel sulgema.
3.3. Moneery on õigus erakorraliselt sulgeda Kasutaja mTasku, kui Moneery tekib
hjendatud kahtlus, et õigustamata isikutel on saanud võimalikuks Kasutaja mTasku
kasutamine või on Kasutaja kasutanud mTaskut viisil, mis põhjustab häireid mTaskus
või on hjendatud kahtlus, et Kasutaja kuritarvitab mTaskut. Moneery poolt mTasku
erakorralisel sulgemisel Kasutajat eelnevalt ei teavitata, tegemist on vältimatu
turvaabinõuga ning Moneery ei vastuta Kliendi ees mTasku kasutamise võimatusest
tulenevate võimalike tagajärgede eest.
3.4. mTasku sulgemise korral ei saa Kasutaja enda nutiseadmes mTaskut enam
kasutada. Kui Kasutaja soovib taas alustada mTasku kasutamist, peab ta mTasku oma
nutiseadmesse uuesti alla laadima.
4. Vastutus
4.1. mTasku kaudu tehtavate tehingute ja toimingute õigusrasuse ja nendega
seotud tagajärgede eest vastutab Kasutaja iseseisvalt. Võimalikud vaidlused
3 (4)
kolmandate isikutega (sh Kaardi väljastanud asutusega, Kaupmehega, õigusliku
aluseta mTaskule ligipääsu saanud isikuga) lahendab Kasutaja iseseisvalt.
4.2. Moneery vastutab üksnes mTasku rakenduse toimimise eest vastavalt
Kasutustingimustes toodule.
4.3. Moneery pakub mTasku rakendust olemasoleval kujul (nn as is“ printsiip) ja ei ole
kohustatud tagama mTasku rakenduse ööevaringset ja veatut toimimist. Moneery
ei vastuta mistahes võimaliku kahju eest, mis võib tekkida seoses sellega, et rakendus
mTasku ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.
4.4. Moneery vastutab Kasutustingimuste rikkumise korral Kasutaja ees üksnes otsese
varalise kahju tekitamise eest ja juhul, kui nimetatud kahju on tekkinud Moneery poolse
tahtliku või raskest hooletusest tingitud Kasutustingimuste rikkumise tõttu.
4.5. Kasutaja kohustub mTaskuga seotud nõuetest teavitama Moneery mõistliku aja
jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksulude alus(t)e tekkimisest arvates.
4.6. Moneery ei ole Kasutaja ees vastutav selle eest, kui Kaupmehed i muud
kolmandad isikud piiravad mTasku teenuste funktsionaalsusi, muudavad nende
tingimusi või eemaldavad need mTaskust.
4.7. Moneery ei ole vastutav Kasutaja ees mTasku kaudu kolmandate isikute poolt
pakutavate teenuste kohase toimimise eest, iteks pangakaardi kasutamise häirete
eest.
5. Andmete kasutamine
5.1. mTasku ja mTasku teenuste kasutamine eeldab Kasutaja andmete, sh
isikuandmete ja mTasku kasutamise käigus tekkivate andmete (edaspidi Andmed)
töötlemist ja nende edastamist isikutele, kes on seotud mTasku teenuste osutamisega
(nt Kaupmees, pank).
5.2. Moneery töötleb Andmeid lepingu täitmise ja õigustatud huvi eesmärgil ning
seadusest tuleneva kohustuse itmiseks kooskõlas Kasutustingimuste ja Moneery
privaatsusteates (edaspidi Privaatsusteade) tooduga. Privaatsusteade selgitab, mida
Moneery teeb Kasutajate isikuandmete puutumatuse austamiseks ning millised
õigused on Kasutajal seoses oma isikuandmetega. Privaatsusteade on infodokument
ja ei ole käsitletav Kasutustingimuste lisana.
6. mTasku Kasutustingimuste ja funktsionaalsuste muutmine ning lõpetamine
6.1. Moneery on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest
Kasutajat mTasku rakenduse ja mTasku veebilehe Moneery vahendusel. Kasutajad
loetakse muudatusest teavitatuks alates hetkest, mil Moneery on paigutanud teate
muudatuse kohta mTasku veebilehele ning rakendusse htavale kohale. Kui
Kasutaja ei ole us muudatusega, kohustub ta mTasku sulgema. mTasku kasutamise
tkamisel loetakse, et Kasutaja on nõustunud vastavate muudatustega.
6.2. Kasutaja poolt mTasku tarkvarauuenduste alla laadimine on vajalik, kuna
nimetatud uuendused sisaldavad uusi funktsionaalsusi i muudatusi olemasolevates,
võimalikke vigade parandusi, turvauuendusi.
6.3. Moneery on õigus, sõltumata põhjusest, mTasku kasutamiseks lmitud
lepinguline suhe Kasutajaga igal ajal ühepoolselt üles öelda ja lõpetada mTasku
kasutamise võimaldamine (sulgeda mTasku), teatades sellest Kasutajale ette
vähemalt üks kuu erinevaid infokanaleid kasutades. Kasutaja loetakse ülesütlemisest
4 (4)
teavitatuks alates hetkest, mil Moneery on paigutanud vastava teate oma veebilehele
ja mTasku rakenduses nähtavale kohale.
7. Muud tingimused
7.1. Kasutaja saab pöörduda Moneery poole Kasutustingimuste, Privaatsusteate või
mTasku rakenduse toimimisega seotud küsimustes eelkõige mTasku rakenduse
kaudu, vajadusel ka muude Moneery või mTasku veebilehel www.mtasku.ee kuvatud
teeninduskanalite kaudu.
7.2. Kasutustingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Moneery ja Kasutaja
Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest ja standarditest ning vajadusel
muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest, samuti hea usu ja mõistlikkuse
himõtetest.