PRIVAATSUSTEADE


 1. Üldist


  Käesolevas privaatsusteates selgitatakse, kuidas toimub kasutaja andmete, sh isikuandmete kasutamine, mida tehakse isikuandmete kaitse tagamiseks ning millised on kasutaja õigused seoses oma isikuandmetega.

  Lähtume isikuandmete töötlemisel ja kaitsel isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL 2016/679), samuti elektroonilise side seadusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest.


 2. Isikuandmete vastutav töötleja


  Isikuandmete vastutav töötleja on Moneery OÜ, reg,kood 16356880, aadress Põhja pst 27a, Tallinn, e-post: [email protected].


 3. Mis tüüpi isikuandmeid me töötleme?

  Me töötleme Teie:

  1. isiklikke andmeid:

   1. nimi (ees- ja perekonnanimi);

   2. isikukood.

    ja

  2. kontaktandmeid:

   1. telefoninumber;

   2. e-posti aadress (valikuline).


 4. Mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel me isikuandmeid töötleme?


  1. Meie teenuste kasutamine eeldab andmete, sh Teie isikuandmete töötlemist ja nende edastamist isikutele, kes on seotud meie teenuste osutamisega (nt kaupmees, pank).


  2. Me töötleme teenuste kasutamise võimaldamiseks Teie poolt meile edastatud andmeid (vt käesoleva privaatsusteate p 3), samuti maksetehingu andmeid (sh nende sooritamise koht).


  3. Me töötleme andmeid lepingu täitmise ja õigustatud huvi eesmärgil ning seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks kooskõlas teenuse kasutustingimustes (vt „mTasku kasutustingimused“) tooduga.

 5. Kes lisaks meile Teie isikuandmeid töötleb?


  1. Me edastame käesoleva privaatsusteate p-s 3 nimetatud andmeid ja maksetehingu andmeid teenuse osutamisega seotud pangale, kaupmehele või muule teenuse osutamisega ja/või kasutamise võimaldamisega seotud isikule, kui see on vajalik teenuse osutamiseks, samuti juhul, kui näiteks pank esitab meile nõuetekohase järelepärimise võimalike pettusjuhtumite menetlemiseks. Käesolevas punktis toodud juhtudel on kõik teenuseosutajad iseseisvad vastutavad töötlejad, kes töötlevad Teie isikuandmeid nendega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.


  2. Lisaks edastame käesoleva privaatsusteate p-s 3 nimetatud andmeid seoses elektroonilise tuvastamisega identifitseerimisteenuse pakkujale või nendele teenusepakkujatele, kelle teenustele on teil juurdepääs või kelle teenuseid on teil võimalus kasutada helistamise teel (kasutades identifitseerimiseks mobiilinumbrit) või sisselogimise teel, kasutades elektroonilist identifitseerimist (nt Mobiil-ID, Smart ID). Käesolevas punktis toodud juhtudel oleme meie andmete vastutav töötleja ning teenusepakkuja on volitatud töötleja.


 6. Kui kaua me isikuandmeid säilitame?


  1. Me säilitame andmeid Teie poolt meie teenuste kasutamise vältel ning seejärel ühe aasta jooksul teenuste kasutamise lõpetamisest arvates. Nimetatud andmete säilitamise eesmärk on võimaldada Teil teenuse taas kasutusele võtmisel andmete üle kandmist, samuti ülevaate omamiseks meie teenuste kasutamisel tehtud tehingute ja toimingute kohta (nt vaidluse lahendamiseks).


  2. Erandina eelmises punktis toodust, säilitame me maksetehingutele õigusaktides sätestatud andmete säilitamise tingimuste täitmiseks Teie poolt tehtud maksetehingute sooritamisega seotud andmeid oma infosüsteemides viis aastat maksetehingu teostamisest.


  3. Töötleme õigustatud huvi eesmärgil teenuste kvaliteedi parendamiseks kasutuslogisid ning säilitame vastavaid kasutuslogisid kuni kaks kuud nende tekkimisest arvates.


 7. Teie isikuandmete turvalisus


  1. Andmete turvalisuse tagamiseks kasutame me nii organisatsioonilisi kui ka tehnilisi meetmeid, mille kaudu püüame takistada andmete õigusvastast töötlemist, sh nt hävimist või kaotsiminekut, volitamata juurdepääsu jms intsidente.


  2. Juhul, kui andmetega seonduvalt peaks toimuma mistahes intsident, võtame me viivitamatult tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede

   likvideerimiseks või leevendamiseks, samalaadsete intsidentide kordumise vältimiseks ja tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muu hulgas registreerime me kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Teid otse (nt e-post) või avalikult (nt (sotsiaal)meediakanalite vahendusel).


 8. Teie õigused seoses isikuandmetega


  1. Teil on õigus taotleda meilt juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele, samuti nende parandamist, kui need on ebaõiged või puudulikud/mittetäielikud.


  2. Teil on õigus nõuda enne kustutamistähtaja saabumist (vt käesoleva privaatsusteate p 6) nende andmete kustutamist, mille osas meie oleme andmete vastutav töötleja ja andmete kustutamine ei riku teenuse kasutustingimustest ega seadusest tulenevaid kohustusi (nt ei ole võimalik kustutada punktis 6.2 sätestatud andmeid), esitades meile vastavasisulise kirjaliku (digitaalselt allkirjastatud) taotluse.


  3. Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee) või kohtule, kui leiate, et Teie andmete töötlemine on või on olnud õigusvastane.


  4. Kui Te soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun pöörduge meie poole e-posti aadressil [email protected].